นโยบายด้านคุณภาพ

มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ตรงต่อเวลา สินค้ามีคุณภาพ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติภารกิจหน้าที่อย่างสุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อม