นโยบายด้านคุณภาพ

   

บริษัท นำยงอุตสาหกรรมเคมี จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำทางด้านการผลิตอะไหล่ชิ้นส่วนยานยนต์และจักรยานยนต์ โดยตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นจะดำเนินกิจกรรมเพื่อคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ จึงกำหนดนโยบายดังนี้

   

1.ดำเนินการผลิตอะไหล่ชิ้นส่วนยานยนต์และจักรยานยนต์ รวมทั้งบริการที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานเป็นที่พึงพอใจของลูกค้ารวมถึงพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการต่างๆให้มีคุณภาพ

   

2.ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของงานที่ส่งมอบของให้แก่ลูกค้า

   

3.นำนโยบายเป็นกรอบในการทบทวนวัตถุประสงค์คุณภาพ

   

4.สร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีความตระหนักถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงาน และถ่ายทอดให้กับบุคคลที่ทำงานในบริษัท

   

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ และพนักงานทุกคนจะยึดมั่นในนโยบายคุณภาพ พร้อมจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของคู่มือคุณภาพ รวมทั้งระเบียบ วิธีปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
เพื่อให้นโยบายนั้นบรรลุผล