นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

     
 

บริษัท นำยงอุตสาหกรรมเคมี จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงดุลยภาพระหว่างสิ่งแวดล้อมที่ดีงาม และการเจริญเติบโต การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

 
     
 

บริษัทฯตระหนักเป็นอย่างดีถึงภาระหน้าที่ในการธำรงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมอันดีงาม ควบคู่ไปการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเป็นนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

 
     
 

บริษัทฯจะปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมด้วยความรับผิดชอบที่มีมาตรฐาน บริษัทฯจะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนเกิดความห่วงใยและให้รับรู้ถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และถือเป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน