แบบฟอร์มสมัครงาน

1.ข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร

ตำแหน่งงานที่สมัคร :

*

เงินเดือนที่คาดหวัง : *
ชื่อ : * นามสกุล : *
ชื่อเล่น : * เพศ : ชาย หญิง *
วัน/เดือน/ปีเกิด : * อายุ : ปี *
กรุ๊ปเลือด : * น้ำหนัก : กก. *
ส่วนสูง : ซม. * สัญชาติ : *
ศาสนา : * เลขประจำตัวประชาชน : *
โทรศัพท์ : * Email :
ภาวะทางทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ยังไม่เกณฑ์ ยกเว้น *
สถานภาพ : โสด สมรสไม่จดทะเบียน สมรสจดทะเบียน *
ชื่อคู่สมรส : นามสกุล :

อายุ : ปี สถานที่ทำงาน :
เบอร์โทรศัพท์ : บุตร/ธิดา : ไม่มี มี รวม คน
ชื่อบิดา : * นามสกุล : *
อายุ : ปี มีชีวิต ถึงแก่กรรม * อาชีพ :
ชื่อมารดา : * นามสกุล : *
อายุ : ปี มีชีวิต ถึงแก่กรรม * อาชีพ :
จำนวนพี่น้อง : คน ตนเองเป็นบุตรคนที่ :
 

2.ที่อยู่ และบุคคลที่สามารถติดต่อได้

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน : * แขวง/ตำบล : *
เขต/อำเภอ : * จังหวัด : *
รหัสไปรษณีย์ : *
ที่พักอาศัยปัจจุบัน : บ้าน/ห้องเช่า บ้านส่วนตัว อาศัยกับผู้อื่น * ที่อยู่ปัจจุบัน : *
แขวง/ตำบล : * เขต/อำเภอ : *
จังหวัด : * รหัสไปรษณีย์ : *
ชื่อบุคคลติดต่อฉุกเฉิน : * นามสกุล : *
ความสัมพันธ์ : * โทรศัพท์ : *
ชื่อบุคคลอ้างอิงคนที่ 1 : * นามสกุล : *
สถานที่ทำงาน : ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ : *
ชื่อบุคคลอ้างอิงคนที่ 2 : * สกุล : *
สถานที่ทำงาน : ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ : *
 

3.ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา ชื่อสถาบัน ปีการศึกษา สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย
จาก ถึง
 

4.ประสบการณ์ทำงาน

สถานที่ประกอบการ ตำแหน่ง รายละเอียดงาน ระยะเวลาทำงาน (เดือน/ปี) เงินเดือนที่ได้รับ สาเหตุที่ลาออก
 

5.ประวัติการฝึกอบรม/สัมมนา

หลักสูตร สถาบันฝึกอบรม ระยะเวลาการฝึก จำนวน (ชั่วโมง)
 

6.ทักษะและความสามารถ

ความสามารถในการสื่อสาร
พูด ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อื่นๆ
อ่าน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อื่นๆ
เขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อื่นๆ
ใช้คอมพิวเตอร์ ไม่ได้ ได้ โปรแกรม
 

7.ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ

รถจักรยานยนต์
รถยนต์
 

8.ความสามารถอื่นๆ

 

9.ข้อมูลด้านสุขภาพ

สายตาการมองเห็น
ปกติ สายตาเอียง ตาบอดสี อื่นๆ สั้น ยาว
ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่ ไม่มี มี
ท่านเคยได้รับอุบัติเหตุ/ผ่าตัด : ไม่เคย เคย
ท่านมีบัตรประจำตัวคนพิการ ไม่มี มี ประเภท
ท่านมีบัตรผู้ดูแลคนพิการ ไม่มี มี  
ท่านดื่มแอลกฮอล์ ไม่ดื่ม ดื่ม  
ท่านสูบบุหรี่ ไม่สูบ สูบ  
 

10.ข้อมูลทั่วไป

หากในตำแหน่งนี้ต้องการค้ำประกัน : ได้ ไม่ได้  
ปฏิบัติงานเป็นกะ : ได้ ไม่ได้  
เปลี่ยนตำแหน่งตามความเหมาะสม : ได้ ไม่ได้  
ทราบข่าวสารการรับสมัครจาก : ป้ายประกาศ อินเตอร์เน็ต เพื่อน/คนรู้จัก ญาติ
บุคลากรในบริษัทฯที่ท่านรู้จัก :  
ความสัมพันธ์ : วันที่พร้อมเริ่มงาน :  *
 

11.กรุณาแนะนำตัวท่านเองเพื่อให้บริษัทฯรู้จักท่านมากขึ้น

ข้อดีของตนเอง :
ข้อเสียของตนเอง :
 

12.รูปถ่าย

รูปถ่าย/Photo :   คำแนะนำ::
- อัพโหลดไฟล์รูปภาพได้สูงสุด 1 Mb.
- รองรับไฟล์รูปประเภท .jpg .jpeg .gif .png
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการหากปรากฏในภายหลังว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าได้กล่าวข้างต้นเป็นเท็จข้าพเจ้ายินดีให้บริษัทฯพิจารณาเลิกจ้างข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
 
หมายเหตุ : สิ่งที่ต้องเตรียมเอกสารในการเรียกสัมภาษณ์ สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
กรณีผู้พิการ : สิ่งที่ต้องเตรียมเอกสารในการเรียกสัมภาษณ์ สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ สำเนาบัตรผู้พิการ 1 ชุด