วันเกิดพนักงาน 2563

ภาพบรรยายกาศภายในบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมวันเกิดพนักงาน 2563