ตรวจสุขภาพประจำปี 2562

ภาพบรรยายกาศภายในบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562