กิจกรรม

กิจกรรมภายในบริษัทฯ ที่ได้จัดตั้งงานให้พนักงานได้มีความสามัคคี
ร่วมมือ ร่วมใจ อย่างพร้อมเพียงกัน