หลักการบริษัท

 

 
S = Speed / Satisfaction / Senoirity /Safety : รวดเร็ว / ความพึงพอใจ / ลำดับอาวุโส / ความปลอดภัย
 
     
  บุคลากรจะยึดถือปฏิบัติ ภารกิจหน้าที่ของตน อย่างรวดเร็ว ฉับพลัน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ร่วมงาน ลูกค้า และคู่ค้าอีกทั้งจะต้องเคารพในความอาวุโสลำดับการปกครองโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน  
     
  • ความรวดเร็วในการทำงาน (SPEED )
• สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ร่วมงาน ลูกค้า (SATISFACTION)
• เคารพในความอาวุโสลำดับการปกครอง (SENOIRITY)
• จิตสำนึกความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (SAFETY)
 
     
 
M = Morality: จริยธรรมเพื่อส่วนรวม
 
     
  บุคลากรต้องอยู่ในศีลธรรมอันดี และ ปฎิบัติภารกิจหน้าที่ อย่างสุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อม  
     
  • ซื่อสัตย์ (Honest)
• ทำเพื่อผู้อื่นและส่วนรวม (Giver)
• ประโยชน์องค์กรสำคัญที่สุด (Organization First)
 
     
 
A = Active Learning / Accountability: เรียนรู้เชิงรุก / ความรับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่
 
   
  บุคลากรต้องจัดการเรียนรู้เชิงรุก ทั้งการกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้กระทำเพื่อปรับปรุงและ ต้องมีความรับผิดชอบในสิ่งที่กระทำ ภาระกิจหน้าที่ของตนทั้งกับผู้ร่วมงาน ลูกค้า และคู่ค้า  
     
  • ควบคุมตนเอง (Self-control)
• รับผิดชอบ (Accountability)
• เสียสละ (Sacrifice)
 
     
 
R = Relationship / Rationality/ Respect : ความสัมพันธ์ที่ดี / ความมีเหตุผล / ความเคารพ
 
   
  บุคลากรจะต้องมีสัมพันธ์ภาพที่ดี รับฟังความคิด ทั้งเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า คู่ค้า และต้องมีหลักเหตุ และผลในการปฎิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีขอบเขต  
     
  • ใฝ่รู้ (Passion of Learning)
• นวัตกรรม (Innovation)
• น่าเชื่อถือ (Trustworthy)
 
     
 
T = Trusty / Teamwork : ความน่าเชื่อถือ / ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
 
   
  บุคลากรต้องปฎิบัติภาระกิจหน้าที่ของตนเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน และต้องให้ความไว้วางใจในการปฎิบัติภารกิจ หน้าที่ของส่วนรวมอย่างจริงใจ  
     
  • ผูกพันฉันท์พี่น้อง (Brotherhood)
• ทำงานเป็นทีม (Teamwork)
• ร่วมแรงร่วมใจ (Collaboration)