วิสัยทัศน์

คุณประวิทย์ อโณทัยยืนยง


มุ่งมั่นให้เกิดความก้าวหน้าและพัฒนาสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพนักงาน โดยผ่านการ ดำเนินธุรกิจซึ่งเน้นความพยายามและความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน ทุกคนในบริษัทฯ ด้วยจิตสำนึกที่มีความสามัคคี เสียสละ ขยันหมั่นเพียรและความ เป็นหนึ่งอันเดียวกัน

คุณสมชาย อโณทัยยืนยง


เรามั่นอยู่ในความคิดที่ว่า จะสร้างชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด ราคายุติธรรม ส่งของ ได้ตรงตามกำหนด และเน้นการบริหารเพื่อความพึงพอใจ ของลูกค้าทุกระดับ