หลักการบริษัท

S = Speed / Satisfaction / Senoirity /Safety
รวดเร็ว / ความพึงพอใจ / ลำดับอาวุโส / ความปลอดภัย

บุคลากรจะยึดถือปฏิบัติ ภารกิจหน้าที่ของตน อย่างรวดเร็ว
ฉับพลัน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ร่วมงาน ลูกค้า และคู่ค้าอีกทั้งจะต้องเคารพในความอาวุโสลำดับ
การปกครองโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน

• ความรวดเร็วในการทำงาน (SPEED )
• สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ร่วมงาน ลูกค้า (SATISFACTION)
• เคารพในความอาวุโสลำดับการปกครอง (SENOIRITY)
• จิตสำนึกความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (SAFETY)

M = Morality จริยธรรมเพื่อส่วนรวม

บุคลากรต้องอยู่ในศีลธรรมอันดี และ ปฎิบัติภารกิจหน้าที่
อย่างสุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อม

• ซื่อสัตย์ (Honest)
• ทำเพื่อผู้อื่นและส่วนรวม (Giver)
• ประโยชน์องค์กรสำคัญที่สุด (Organization First)

A = Active Learning / Accountability
เรียนรู้เชิงรุก / ความรับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่

บุคลากรต้องจัดการเรียนรู้เชิงรุก ทั้งการกระทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้กระทำเพื่อปรับปรุงและ ต้องมีความรับผิดชอบในสิ่งที่กระทำ ภาระกิจหน้าที่ของตนทั้งกับผู้ร่วมงาน ลูกค้า และคู่ค้า

• ควบคุมตนเอง (Self-control)
• รับผิดชอบ (Accountability)
• เสียสละ (Sacrifice)

R = Relationship / Rationality/ Respect
ความสัมพันธ์ที่ดี / ความมีเหตุผล / ความเคารพ

บุคลากรจะต้องมีสัมพันธ์ภาพที่ดี รับฟังความคิด ทั้งเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า คู่ค้า และต้องมีหลักเหตุ และผลในการปฎิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีขอบเขต

• ใฝ่รู้ (Passion of Learning)
• นวัตกรรม (Innovation)
• น่าเชื่อถือ (Trustworthy)

T = Trusty / Teamwork
ความน่าเชื่อถือ / ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

บุคลากรต้องปฎิบัติภาระกิจหน้าที่ของตนเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน และต้องให้ความไว้วางใจในการปฎิบัติภารกิจ หน้าที่ของส่วนรวมอย่างจริงใจ

• ผูกพันฉันท์พี่น้อง (Brotherhood)
• ทำงานเป็นทีม (Teamwork)
• ร่วมแรงร่วมใจ (Collaboration)