นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัท นำยงอุตสาหกรรมเคมี จำกัด มุ่งมั่นที่ดำเนินระบบ
ISO 14001 , ISO 9001 , ISO 16949 และระบบการจัดการ
ด้านความปลอดภัย ในการทำงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของบุคลากร เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าโดยตรง
และลูกค้าโดยอ้อม
ปรับปรุงและพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ
และความชำนาญให้กับพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง