<-:บริษัทนำยงอุสาหกรรมเคมีจำกัด:->
เปลี่ยนรูปภาพ
นักศึกษามาศึกษาดูงาน
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนาตราดได้มาศึกษาดูงานที่ บริษัทนำยงค์อุสาหกรรมเคมีจำกัด