<-:บริษัทนำยงอุสาหกรรมเคมีจำกัด:->
เปลี่ยนรูปภาพ
ประชุมประจำไตรมาส
บริษัทนำยงค์อุสาหกรรมเคมีจำกัดได้จัดการประชุมประจำไตรมาสเพื่อเพิ่มประสิทธภาพในการทำงานและชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท